Dofinansowanie UE

Nasze projekty:

Podniesienie konkurencyjności firmy Klinika Lek-Med Sp. z o.o. poprzez stworzenie innowacyjnej placówki medycznej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiebiorczości na Mazowszu; Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. 

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej innowacyjnej placówki medycznej świadczącej usługi z zakresu ortopedii. Projekt można zakwalifikować do branży wysokich technologii zgodnie z klasyfikacją dziedzin przemysłu OECD (dział: Medical, precision and optical instruments).

W ramach projektu przystosowana została nieruchomość przy ul. Kartezjusza 2 oraz zakupione zostały urządzenia do wykonywania zabiegów chirurgicznych, w ramach których wykonywane są operacje z wykorzystaniem innowacyjnych technik ortopedii. Wdrożenie systemu B2B automatyzującego współpracę Kliniki Lek-Med z jej partnerami.

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8 osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B, który zapewni automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Kliniką Lek-Med i dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. oraz NZOZ Mokotowskie Centrum Osteoporozy s.c. Wdrożenie systemu pozwoli na skuteczną i szybszą komunikację pomiędzy partnerami.


copyright by Lekmed 2013